• Chatchai

ธกส. ให้กู้เงินไปปลูกป่า...สร้างอาชีพได้!!

ธ.ก.ส. ทุ่ม 5,000 ล้านบาท ออกสินเขื่อปลูกป่าสร้างรายได้ ดอก เบี้ย 3 ปี แรก 3.875% ปลอดต้นไม่เกิน 5 ปี ชำระหนี้ได้นานถึง 15 ปี+66847000180

©2019 by Wealth Plus Today.

  • Facebook