• noptanitc

ปิดอบรม

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) 2563 หัวข้อ “มิติใหม่การค้า การลงทุน และการบริการ รับ New Normal” ได้รับเกียรติจาก ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานปิดโครงการพร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คุณถิรพุทธิ์ เปรมาประยูรวงศา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมในพิธี  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.