โควิด19กดAAVขาดทุน-ERWเพิ่มทุน

หนักสุดๆสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวและการบินหลังทั้งโลกหยุดเดินทาง จากวิกฤตโควิด 19 ส่งผลกระทบอย่างหนักเห็นชัดจากผลดำเนินงานงวดปี 63 ที่รับกันไปเต็มๆ

ล่าสุด บริษัทเอเวีย เอวิชั่น (AAV)หรือสายการบินแอร์เอเซีย แจ้งผลประกอบการปี 26ขาดทุนหนักกว่า 4.7พันล้านบาท

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) (หน่วย : พันบาท) งบการเงิน 12 เดือน ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2563 2562 กำไร (ขาดทุน) (4,764,092) (473,999) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นข องบริษัทใหญ่ * กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (0.9823) (0.0977) ต่อหุ้น (บาท)


ด้าน ERW ขาดทุน 1.7พันลบ. บอร์ดเพิ่มทุนเสริมสภาพคล่อง


ERW ประกาศเพิ่มทุนโดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 2.37 พันล้านหุ้น เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมอัตรา 1.25 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาขายหุ้นละ 1 บาท ที่เหลือใช้รองรับการแจกวอร์แรนต์(ERW-W3) อัตรา 7 หุ้นเดิม ต่อ 1 วอร์แรนต์ หวังระดมเงินเสริมสภาพคล่องในการดำเนินงานและขยายการลงทุน ส่วนงบปี 63 พลิกขาดทุน 1.7 พันล้านบาท ลดลง 485% หลังรายได้ทรุด


  บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ERW เปิดเผยว่า ผลดำเนินงานปี 63 พลิกขาดทุน 1,715.25 ล้านบาท ลดลง 485% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 445.56 ล้านบาท โดยมีรายได้รวมจากการดำเนินงานเท่ากับ 2,306 ล้านบาท ลดลง 64% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มีการบันทึกขาดทุนก่อนดอกเบี้ยภาษีเงินได้และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) เท่ากับ 159 ล้านบาท บันทึกขาดทุนก่อนรายการพิเศษเท่ากับ 1,605 ล้านบาท


ประชุมคณะกรรมการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 2,517,533,185 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 4,891,207,330 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 2,373,674,145 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ รองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ERW-W3) ซึ่งจะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิม


  โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแบ่งเป็น จำนวนไม่เกิน 2,014,026,548 หุ้น เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 1.25 หุ้น ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท


  และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 359,647,597 หุ้น รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 ซึ่งจะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 7 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุไม่เกิน 3 ปี มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 3.00 บาทต่อหุ้น  การเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมต่อการขยายการดำเนินงาน และสามารถขยายการลงทุน ในขณะที่อัตราส่วนทางการเงินอยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจใช้เงินทุนดังกล่าวเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับโอกาสในการลงทุนในธุรกิจโรงแรม ซึ่งจะสร้างการเติบโตที่ดีตามแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการลงทุนในกลุ่มโรงแรมบัดเจ็ท ทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก


  


  

    สำหรับแนวโน้มปี 64 คาดว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวทั่วโลก จะเริ่มมีการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยเริ่มมีการผ่อนปรนมาตรการการเดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติมากขึ้น อย่างไรก็ตามยังเป็นปีที่มีความท้าทายของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้งเป้าการเดินทางในประเทศอยู่ที่ 120 ล้านคน-ครั้ง


  ทั้งนี้ ปี 64 กลุ่มลูกค้าชาวไทยยังคงเป็นลูกค้ากลุ่มหลักที่บริษัทฯ ให้ความสาคัญภายใต้กลยุทธ์การตลาดและการแข่งขันที่ยังคงมุ่งเน้นการตอบสนองพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มลูกค้าคนไทยมากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้มีความหลากหลายเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้กว้างมากขึ้ ทั้งหมดนี้บริษัทฯ ได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องและพร้อมปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา


  ขณะเดียวกันยังบริหารจัดการมาตรการควบคุมต้นทุน มาตรการการดูแลสภาพคล่องและการรักษากระแสเงินสด รวมทั้งการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และยังคงให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการพนักงานซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรหลักของบริษัทฯ