อเบอร์ดีน เปิดกอง “abrdn Global Innovation Equity Fund”เน้นลงทุนกลุ่มนวัตกรรมแห่งอนาคต

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ abrdn plc เตรียมเสนอขายกองทุน “abrdn Global Innovation Equity Fund” (ABINNO) กองทุนที่เน้นการลงทุนในกลุ่มนวัตกรรมแห่งอนาคตที่สร้างโอกาสและความแตกต่างที่มุ่งเป้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีสู่อนาคตที่ยั่งยืน โดยจะเสนอขายครั้งแรก ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2565


นายโรเบิร์ต เพนาโลซา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร abrdn Thailand เปิดเผยว่า “นักลงทุนที่มองหาโอกาสและการสร้างผลตอบแทนในระยะยาว ควรเล็งเห็นความสำคัญของการลงทุนในกลุ่มนวัตกรรมที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น โดยกลยุทธ์การลงทุนที่สำคัญของ ABINNO ไม่ได้จำกัดการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังกระจายการลงทุนไปยังกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ที่จะได้รับประโยชน์จากการใช้นวัตกรรม เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ สินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงการบริการ โดยนักลงทุนสามารถเป็นเจ้าของบริษัทนวัตกรรมชั้นนำทั่วโลกที่มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น ทั้งในด้านการดำเนินชีวิต การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ การออมและการใช้จ่าย การทำงาน ตลอดจนประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นและยั่งยืน”ABINNO จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก Aberdeen Standard SICAV I - Global Innovation Equity Fund ซึ่งลงทุนในหุ้นของธุรกิจนวัตกรรมขนาดต่างๆ ทั่วโลก ที่สามารถสร้างโอกาสและเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ตลอดจนมุ่งสร้างความยั่งยืนเพื่ออนาคตที่ดีกว่า โดยกองทุนหลักลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ กลางและเล็กที่มีศักยภาพและโดดเด่น ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้


ด้วยกลยุทธ์ที่แตกต่างจากกองทุนนวัตกรรมอื่นๆ อเบอร์ดีนให้น้ำหนักและความสำคัญกับบริษัทนวัตกรรมทั่วโลก ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่กลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่ยังกระจายการลงทุนไปยังบริษัทที่มีโอกาสเติบโตในอนาคตที่สามารถสร้างโอกาสการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและมีความได้เปรียบในการแข่งขัน


นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงบริษัทที่เป็นผู้นำตลาดและมีศักยภาพในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม รวมไปถึงการให้ความสำคัญในเรื่องของ ESG ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสู่อนาคตที่ดีกว่า กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนประมาณ 60% ของมูลค่าการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ (Mega/Large-cap) และ 40% ของมูลค่าการลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก (Mid/Small-cap) ที่มีแนวโน้มการเติบโตและสามารถสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนในอนาคตได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)


ทั้งนี้ การบริหารจัดการพอร์ตแบบเชิงรุกเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งพอร์ตลงทุนของอเบอร์ดีนนั้นมีการคัดสรรหุ้นและลงทุนใน 30-50 บริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนในสหรัฐอเมริกาเพียงแค่ 39% และลงทุนในกลุ่มประเทศอื่นๆ ที่มีโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวได้ในอนาคตนอกจากนี้ อเบอร์ดีนยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมากกว่า 130 ท่านในทั้งหมด 14 ประเทศที่จะสามารถนำความรู้ความเชี่ยวชาญมาใช้ในการบริหารพอร์ตลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บลจ. อเบอร์ดีน จะเสนอขาย “abrdn Global Innovation Equity Fund” ชนิดสะสมมูลค่า: ABINNO-A และ ชนิดเพื่อการออม: ABINNO-SSF โดยผู้ที่ลงทุนระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2565 จะได้รับสิทธิพิเศษในช่วงเวลาดังกล่าว

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228