• WPT Team

กสิกรไทยจ่ายปันผล ABPIF 780ล้าน


บลจ.กสิกรไทยประกาศจ่ายปันผล-คืนเงินลดทุนโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ กว่า 780 ล้าน ดีเดย์ 27 ก.ย.นี้


นายวิทวัส อัจฉริยวนิช รองกรรมการผู้จัดการ บลจ.กสิกรไทย  เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย จ่ายปันผลกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ABPIF) สำหรับรอบผลการดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 62 ในอัตรา 0.1562 บาทต่อหน่วย พร้อมทั้งคืนเงินลดทุนครั้งที่ 12 ในอัตรา 1.1508 บาทต่อหน่วย โดยมีกำหนดจ่ายปันผลและคืนเงินลดทุนในวันที่ 27 ก.ย. นี้ มูลค่าทั้งสิ้น 784.20 บาท


สำหรับกองทุนฯ มีนโยบายการลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 และ 2 ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี ที่มีรายได้หลักมาจากการทำสัญญาระยะยาวในการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ทั้งนี้ นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อปี  56 กองทุนได้มีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนมาอย่างต่อเนื่องติดต่อกันทุกปี รวมแล้วทั้งสิ้น 12 ครั้ง เป็นเงิน 4.2123 บาทต่อหน่วย โดยกองทุนมีอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ยตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (Dividend Yield) อยู่ที่ 9.28% ต่อปี


วิทวัส อัจฉริยวนิช

ทั้งนี้ในวันที่ 16 ก.ย. ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 ได้สิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ซึ่งในระหว่างนี้ยังอยู่ในช่วงของการโอนผลประโยชน์ให้กับกองทุน ส่วนโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 ยังคงประกอบกิจการไฟฟ้า โดยสัญญาโอนผลประโยชน์ของโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จะมีอายุคงเหลือจนถึงปี 65


อย่างไรก็ตาม  กองทุน ABPIF นอกจากจะให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอแล้ว กองทุนยังมีสภาพคล่องที่นักลงทุนสามารถทำการซื้อขายได้ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ  สำหรับการลงทุนในระยะสั้นประมาณ 3 ปี บลจ.กสิกรไทย มองว่ากองทุน ABPIF ยังเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจภายใต้สภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูง และภาวะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ