• WPT Team

ครม.ไฟเขียวกู้เงินเอดีบีสู้'โควิด' 4.8หมื่นล้านบาท


ครม.เห็นชอบกู้เงินต่างประเทศก้อนแรกสู้โควิด โดยกู้จากเอดีบีวงเงิน 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 4.8หมื่น ล้านบาท พร้อมเห็นชอบโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจอีก 157 โครงการ วงเงิน 884 ล้านบาท


นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 ส.ค. ที่ประชุมครม. เห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้ของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และอนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินในนามรัฐบาลไทยจาก ADB วงเงิน 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 4.8 หมื่นล้านบาท เพื่อนำไปใช้ในโครงการแผนงานภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563


รัชดา ธนาดิเรก

ทั้งนี้ปัจจุบันสัดส่วนของหนี้รัฐบาลที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศยังอยู่ในระดับที่ต่ำ และกระทรวงการคลังสามารถบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้สกุลเงินตราต่างประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ โดยสัญญาเงินกู้ฯ ฉบับดังกล่าว มีกำหนดลงนามกับ ADB ภายในเดือนสิงหาคมนี้


สำหรับความจำเป็นในการกู้เงินครั้งนี้ เนื่องจากกระทรวงการคลังคาดว่า ในระยะต่อไปสภาวะตลาดการเงินภายในประเทศของไทยจะมีความผันผวนเพิ่มขึ้น โดยภาคเอกชนมีความต้องการสภาพคล่องเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรัฐบาลยังคงต้องใช้งบประมาณเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อสภาพคล่องภายในประเทศและต้นทุนการกู้เงินของทั้งภาครัฐและเอกชน กระทรวงการคลังจึงเห็นควรกระจายการกู้เงินไปยังแหล่งเงินกู้ต่างประเทศ


น.ส.รัชดา กล่าวว่า ที่ประชุมครม.ยังเห็นชอบโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้กรอบวงเงิน 4 แสนล้านบาท ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เสนอเพิ่มเติมอีก 157 โครงการ วงเงิน 884.62 ล้านบาท

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228