• noptanitc

AIAรับรางวัลร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายปกป้อง ยินดีผล (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายอสังหาริมทรัพย์ เป็นตัวแทนเข้ารับประกาศเกียรติคุณในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ และร่วมดำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) โดย เอไอเอ ประเทศไทย ได้รับรางวัลดังกล่าวจากอาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ที่มีการออกแบบและปรับปรุงอาคารโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการทำประโยชน์ให้แก่สังคมของเอไอเอ ทั้งนี้ งานมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228