นายกสมาคมประกันชีวิตไทยเป็นประธานการประชุม ASEAN INSURANCE COUNCIL (AIC) ครั้งที่ 47

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ในฐานะประธานสภาธุรกิจประกันภัยอาเซียน (ASEAN Insurance Council: AIC) เปิดการประชุม ASEAN Insurance Council (AIC) ครั้งที่ 47 และเข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีสมาคมประกันชีวิตและสมาคมประกันวินาศภัยจากชาติอาเซียนจำนวน 10 ประเทศ เข้าร่วมหารือถึงแนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยในเขตเศรษฐกิจอาเซียนผ่านคณะทำงานชุดต่าง ๆ ของ AIC เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228