• noptanitc

AIMIRTอวดกำไรหรู

ทรัสต์ AIMIRT โชว์กำไรไตรมาส 3/2562 เติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่องตามเป้า หลังลงทุนเพิ่มในทรัพย์สินใหม่สำเร็จ ขยายขนาดกองทรัสต์โต 3 เท่า โชว์ผลงานทรัพย์สินมีคุณภาพ อัตราการเช่าพื้นที่เต็ม 100% ต่อเนื่อง
นางสาวญาณิชศา ชาติวุฒิกอบกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์อิสระรายแรกในประเทศไทย ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท หรือ ‘AIMIRT’ เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานของทรัสต์ AIMIRT ในไตรมาส 3 ของปี 2562 (ก.ค. - ก.ย. 2562) เติบโตขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้าแบบก้าวกระโดดตามเป้า หลังจากเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมสำเร็จในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทำให้ทรัสต์ AIMIRT มีสินทรัพย์รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 6,786 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 2,402 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้นกว่า 3 เท่าตัว โดยในไตรมาส 3 ของปี 2562 ทรัสต์ AIMIRT มีรายได้รวมเท่ากับ 102 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 58 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 133% และมีกำไรจากการดำเนินงาน (รายได้จากการลงทุนสุทธิ) เท่ากับ 68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 37 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 118% เนื่องจากมีการรับรู้รายได้จากทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นระยะเวลาประมาณ 2 เดือน หลังจากเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมสำเร็จเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โดยอัตราการเช่าพื้นที่ยังคงเต็ม 100% อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าโดดเด่นมากเมื่อเทียบกับกลุ่มกองทรัสต์ที่ลงทุนในทรัพย์สินประเภทเดียวกัน สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพและศักยภาพในการสร้างรายได้ของทรัพย์สินรวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ


จากผลการดำเนินงานที่ออกมาดีตามที่คาดหมายส่งผลให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์ สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 (ผลการดำเนินงานรวม 2 เดือน) ในอัตรา 0.1365 บาทต่อหน่วย หลังจากที่ได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (ผลการ


ดำเนินงานรวม 4 เดือน) ให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์ก่อนการเพิ่มทุนไปแล้วเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาในอัตรา 0.2430 บาทต่อหน่วย และเมื่อรวมกับการประกาศจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้จึงทำให้ทรัสต์ AIMIRT ประกาศจ่ายเงินปันผลไปแล้วรวมทั้งสิ้น 1.3291 บาทต่อหน่วยนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อต้นปี 2561 โดยเชื่อว่าทรัสต์ AIMIRT จะสามารถสร้างรายได้ในระดับที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สามารถจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างสม่ำเสมอได้ในระยะยาว


นายอมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า ผลการดำเนินงานของทรัสต์ AIMIRT นับตั้งแต่จัดตั้งอยู่ในระดับที่ดีตามเป้าหมายมาโดยตลอด สามารถจ่ายผลตอบแทนได้ตามคาดการณ์นับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมั่นใจว่าด้วยทรัพย์สินที่มีคุณภาพและอัตราการเช่าที่เต็ม 100% มาอย่างต่อเนื่อง ทรัสต์ AIMIRT จะสามารถจ่ายผลตอบแทนภายหลังการลงทุนเพิ่มเติมได้ตามที่ประมาณการไว้ โดยบริษัทฯ จะมุ่งมั่นในการบริหารจัดการกองทรัสต์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืนต่อไป


นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความมั่นใจในศักยภาพของทรัพย์สินและเสถียรภาพของทรัสต์ AIMIRT ภายหลังการเข้าลงทุนเพิ่มเติม เนื่องจากทรัพย์สินทุกโครงการตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของแต่ละอุตสาหกรรมจึงมีความต้องการเช่าพื้นที่จากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และมีการกระจายการลงทุนในทรัพย์สินภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลายเพื่อลดการกระจุกตัวของรายได้ ทั้งนี้ ทรัสต์ AIMIRT มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วต่อรอบปีบัญชี การลงทุนในกองทรัสต์ หรือ REIT จึงเป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจจากจุดเด่นของผลตอบแทนเงินปันผลที่สม่ำเสมอและมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูงกว่าผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเงินฝาก พันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้โดยทั่วไป อีกทั้งยังมีความผันผวนต่ำเมื่อเทียบกับการลงทุนในหุ้น

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228