• WPT Team

AIRA” จับมือพันธมิตรต่างประเทศตั้ง Token REIT ชูจุดแข็งสภาพคล่องสูงถึง 2,000 ล้านบาท

บมจ.ไอร่า แคปปิตอล (“AIRA”) เดินหน้ายุทธ์ศาสตร์สร้างการเติบโตออย่างยั่งยืน ลุยขยายธุรกิจ ภายใต้นโยบายการลงทุนของ Holding Company ล่าสุด เตรียมลงทุน Digital Asset ภายใต้การร่วมมือกับ“Kenedix Asia Private Limited ” บริษัทบริหารสินทรัพย์และจัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ผู้เชี่ยวชาญในการทำ Token REIT ด้าน CEO “นลินี งามเศรษฐมาศ” ระบุ หากเศรษฐกิจฟื้นตัวพร้อมลงทุนได้ทันที พร้อมประกาศตอกย้ำศักยภาพความแข็งแกร่งทางการเงินโดยมีวงเงินในการเสริมสภาพคล่องในอนาคตกว่า 2,000 ล้านบาท


นางนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ “AIRA” เปิดเผยถึงยุทธ์ศาสตร์เพื่อสร้างการเติบโตของ “ ไอร่า กรุ๊ป” ว่า บริษัทฯยังคงมุ่งเน้นขยาย ธุรกิจตามนโยบายที่วางไว้ภายใต้การลงทุนของ Holding Company ซึ่งประกอบธุรกิจการเงินและธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ โดยเฉพาะการลงทุนในธุรกิจแห่งอนาคต เช่น Digital Asset โดยปัจจุบันบริษัทฯได้ร่วมมือกับพันธมิตรต่างประเทศ ได้แก่ Kenedix Asia Private Limited บริษัทบริหารสินทรัพย์และจัดการกองทุนอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและดำเนินการจัดตั้ง Token REIT และ Real Estate Tokenization ทางด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยเฉพาะ

“บริษัทฯมีความเชื่อมั่นว่า ภาพรวมเศรษฐกิจจะค่อยๆมีการฟื้นตัวได้ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ซึ่งในบริษัทฐานะเอกชนที่มีนโยายด้านการลงทุนก็มีความพร้อม และสภาพคล่องเพียงพอที่จะรองรับการขยายธุรกิจ และเป็นที่ยอมรับในวงการด้านเงิน โดยบริษัทฯยังมีวงเงินในการเสริมสภาพคล่องในอนาคตกว่า 2,000 ล้านบาท”


พร้อมทั้งยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน ไอร่า แคปปิตอล มีบริษัทย่อย 10 บริษัท บริษัทร่วม 2 บริษัท แยกตามกลุมธุรกิจ 4 กลุ่ม อาทิ กลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มธุรกิจที่ปรึกษา กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มธุรกิจของบริษัทร่วม ซึ่งแต่ละบริษัทก็สามารถขับเคลื่อนธุรกิจตามแผนที่วางไว้ ส่งผลให้ภาพรวมของ “ไอร่า กรุ๊ป” มีผลการดำเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ในช่วงปี2564 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,160 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากปีที่ผ่านมา มีกำไรสุทธิ 117 ล้านบาท ขณะที่งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีรายได้ 138 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 73 ล้านบาท นอกจากนี้ รับรู้รายได้จากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน 30% หรือประมาณ 90 ล้านบาท จากบริษัท ไอร่าแอนด์ไอฟุล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคล โดยปี 2564 มีรายได้รวม จำนวน 1,665 ล้านบาท และสามารถพลิกเป็นกำไรได้ถึง 302 ล้านบาท
บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ “AIRA” ผู้ดำเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น หรือ Holding Company จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-AGM) โดยมีวาระสำคัญเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบการเงินปี 2564 โดยมี นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (กลางขวา) ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนางนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายสุทธิพร ตัณฑิกุล กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ นายนพพร พิชา รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ม.ร.ว. เกษมวิสุทธิ์ วิสุทธิ นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม นางจิราพร เชมนะสิริ นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว นายปริญญา ไววัฒนา นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ และรศ.อัญชลี พิพัฒนเสริญ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228