• Chatchai

อลิอันซ์ อยุธยา รับใบรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต


นายไบรอัน สมิธ กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล (ซ้าย) และนายอิศรา ชูวิศิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย (ขวา) เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand’ Private Sector Collective Action Coalition against Corruption หรือ CAC) ในปีต่ออายุ ครั้งที่ 1 จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ สุขุมวิท กรุงเทพฯ


สำหรับ อลิอันซ์ อยุธยา ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกดังกล่าวตั้งแต่ปี 2559 โดยบริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการจัดให้มีนโยบายการปฏิบัติอย่างละเอียด ชัดเจน รวมถึงมีการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติงานในบริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินนโยบายให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัดด้วย

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228