AWC ซื้อโครงการ ดุสิต ดีทู เชียงใหม่ จากบลจ.กรุงไทย - ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ รวมมูลค่า 565 ล้าน

AWC ซื้อโครงการ ดุสิต ดีทู เชียงใหม่ จากบลจ.กรุงไทย - ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ รวมมูลค่า 565 ลบ. พร้อมตั้งงบลงทุนเพื่อพัฒนารวม 369 ลบ.


  นางสาวภูมิฤทัย สิงหนาท เลขานุการบริษัท ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป (AWC) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนและพัฒนาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินโครงการ ดุสิต ดีทู เชียงใหม่  โดยการเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจำนวน 7 แปลง รวมเนื้อที่ดิน 2 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา ที่ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง บริษัท ทรัพย์ ทีซีซี โฮเทล เชียงใหม่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท กับบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะทรัสตีของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (DREIT) โดยมีมูลค่ารวมสุทธิจำนวน 435,000,000 บาท (ซึ่งราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยบริษัทและ DREIT รับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมจากการจดทะเบียนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องฝ่ายละครึ่ง และ DREIT ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาระภาษีอากรที่เกี่ยวข้องเองทั้งสิ้น


  และเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินโฉนดเลขที่ 30 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และสิ่งปลูกสร้าง ระหว่าง บริษัท ทรัพย์ ทีซีซี โฮเทล เชียงใหม่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท กับ บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีมูลค่ารวมจำนวน 130,000,000 บาท


  ซึ่งบริษัทฯ จะใช้งบลงทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาทรัพย์สินในโครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เชียงใหม่ ทั้งหมดนี้ จำนวนประมาณ 369 ล้านบาท (ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228