ธ.ก.ส.ขึ้นแท่นองค์กรคุณธรรมAAจาก ITA

ธ.ก.ส. คว้าคะแนน 96.43 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 จากสำนักงาน ป.ป.ช.


นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2562 ซึ่งได้รับผลประเมินคะแนนอยู่ที่ 96.43 โดยอยู่ในระดับยอดเยี่ยม (ระดับ AA) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) โดยเป็นลำดับที่ 3 จาก 53 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และลำดับที่ 11 จากหน่วยงานทั่วประเทศกว่า 8,299 หน่วยงาน ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้รับคะแนนการประเมินอยู่ในระดับสูงมาอย่างต่อเนื่อง


หลักเกณฑ์การประเมินพิจารณาตามตัวชี้วัด 10 ดัชนี คือ การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต คุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงระบบการทำงาน การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต โดยอาศัยเครื่องมือในการประเมิน 3 เครื่องมือ คือ การสำรวจความคิดเห็นพนักงานภายใน สำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ