ธ.ก.ส.เร่งสำรวจพื้นที่ประสบภัย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สรุปรายงานความเสียหาย เบื้องต้น สำหรับพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย 7. จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์มหาสารคาม สกลนคร ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มุกดาหาร และ นครพนม 50. อำเภอ 314. ตำบล 2,512. หมู่บ้าน 62,995 ครัวเรือน ล่าสุดเกษตรกรได้รับผลกระทบ 431,863 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายรวม 720,580 ไร่