ธ.ก.ส. ผนึกกำลัง พพ.หนุนเกษตรกรใช้พลังงานทดแทน สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต

นายสมภพ รอดกลาง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือว่าด้วยพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกร ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ สถาบันเกษตรกรและธุรกิจชุมชนภายใต้โครงการประชารัฐสร้างไทย ให้มีการลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก และพลังงานสะอาด เพื่อเป็นการเพิ่มผลิตภาพทางการผลิต ช่วยลดต้นทุน


อีกทั้งสอดคล้องตามนโยบาย “ธ.ก.ส. Go Green” ที่ส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นเงินทุนในการปรับเปลี่ยนการผลิตให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย เช่น การผลิตอาหารปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและธุรกิจชุมชน


นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดี พพ. กล่าวว่า โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ในปี พ.ศ. 2562 นี้ พพ. ให้การสนับสนุนร้อยละ 30 ของเงินลงทุนติดตั้งระบบฯ ผลปรากฏว่ามีผู้สมัครขอรับการสนับสนุนจำนวนมาก คิดเป็นพื้นที่ถึง 8,659.2 ตารางเมตร และมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 44 ราย พร้อมทั้งมาทำสัญญาใกล้เคียงกับแผนการสนับสนุนที่ พพ. ได้ตั้งไว้ เป็นพื้นที่ 5,000 ตารางเมตร ยังมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพื้นที่ 75,000 ตารางเมตร ซึ่งจะดำเนินการสนับสนุนต่อเนื่องทุกปีจนถึง ปี พ.ศ. 2569
60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228