ธ.ก.ส. เริ่มจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรปลูกมันฯปี62/63 กว่า 5 แสนราย วงเงิน 9.4 พันล้านบาท

ธ.ก.ส. พร้อมจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 เพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้แก่ผู้ปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศ โดยประกันรายได้หัวมันสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน วงเงินกว่า 9,442 ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกร 524,000 ครัวเรือน โอนรอบแรก เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงที่เปิดไว้กับ ธ.ก.ส. กว่า 2,781 ราย จำนวนเงินกว่า 64 ล้านบาท ดีเดย์ 1 ธันวาคมนี้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน Kick Off การจ่ายเงินประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรตาม “โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63” โดยมีนายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และผู้แทนจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 และมติคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังมีรายได้ที่แน่นอนจากการประกันรายได้บรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำและสร้างความมั่นคงในอาชีพ เป้าหมายเกษตรกร 524,000 ครัวเรือน วงเงินงบประมาณ 9,442.34 ล้านบาท โดยประกันรายได้หัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% ในพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศ กิโลกรัมละ 2.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน ระยะเวลาโครงการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2563 โดยการจ่ายเงินในครั้งนี้มีเกษตรกรได้รับเงินประกันรายได้จำนวน 2,781 ราย เป็นเงิน 64,032,000 บาท

สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังต้องขึ้นทะเบียนผู้ปลูกและแจ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นมา จึงจะได้รับสิทธิ์ประกันรายได้ในโครงการนี้

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะทำการตรวจสอบข้อมูล แล้วส่งมายัง ธ.ก.ส. เพื่อให้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ซึ่งเงินประกันรายได้ดังกล่าวเป็นส่วนต่างระหว่างราคามันสำปะหลังที่ประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงที่กำหนดโดยคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) โดยใช้ราคาเฉลี่ยรับซื้อหัวมันสำปะหลังจากจังหวัดที่เป็นแหล่งเพาะปลูกสำคัญ ครอบคลุมทุกภูมิภาค ทั้งนี้ เริ่มจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างการประกันรายได้

ครั้งแรก วันที่ 1 ธันวาคม 2562 และจ่ายต่อไปทุกวันที่ 1 ของเดือน รวม 12 ครั้ง (ถึงเดือนพฤศจิกายน 2563) สำหรับเกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2562 จะได้รับเงินชดเชยในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 นี้ ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบการรับสิทธิ์การโอนเงิน ได้ที่ Link: http://chongkho.inbaac.com หรือที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีมาตรการคู่ขนานเพื่อรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลัง ผ่านโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง โดย ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนในการพัฒนาการผลิตของเกษตรกร ควบคู่การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มคุณภาพของมันสำปะหลัง รวมถึงลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร วงเงินกู้รวม 1,150 ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกร 5,000 ราย รายละไม่เกิน 230,000 บาท ผู้กู้จ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.875 ต่อปี เป็นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน และโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ซึ่ง ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรที่มีการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับมันสำปะหลังหรือสถาบันเกษตรกรที่มีสมาชิกประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อหัวมันสำปะหลัง รวมทั้งเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์หรือใช้ในกิจการของสถาบันเกษตรกร วงเงินกู้รวม 1,500 ล้านบาท ผู้กู้จ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี เป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228