ธ.ก.ส.ทุ่ม1.7แสนล.ตั้งเป้าฟื้นฟูเกษตรล้านรายหลังพ้นโควิด-19

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ออกสินเชื่อช่วยเหลือเกษตรกรหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 เริ่มคลี่คลายแล้ว มีวงเงินรวม 1.7 แสนล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพ ช่วยให้กิจการดำเนินต่อไปได้ ตั้งเป้าหมายช่วยเกษตรกรที่ได้รับลผกระทบ 1 ล้านราย มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 1มิ.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2564


ประกอบด้วย 3 โครงการ แยกเป็น การช่วยเหลือลูกค้าใหม่และเกษตรกรทั่วไป

1. สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ สำหรับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจซึ่งไม่เคยเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. มาก่อน ได้มีเงินทุนประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาท วงเงินกู้รายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท อัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 1-3 อยู่ที่ 0 % เดือนที่ 4 คิดดอกเบี้ยที่ MRR


หลักประกัน กรณีจำนอง กู้ได้ไม่เกิน 95% ของวงเงินจำนอง แต่ถ้าใช้บุคคลค้ำประกันตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป หรือรับรองลูกหนี้ร่วมกัน กู้ได้ไม่เกิน 5 หมื่นบาท

2. สินเชื่อ New Gen Hug หรือ นิวเจนฮักบ้านเกิด เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ค่าลงทุน ของ เกษตรกร ทายาทเกษตรกร หรือ Smart Farmer ที่กลับคืนสู่ภูมิลำเนา ที่ใช้เทคโนโลยีหรือ นวัตกรรม ในการประกอบธุรกิจด้านการเกษตร วงเงินรวม 6 หมื่นล้านบาท อัตราดอกเบี้ย แยกเป็นกรณีกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน คิดดอกเบี้ยเดือนที่ 1-3 อยู่ที่ 0 % เดือนที่ 4 คิดดอกเบี้ยที่ MRR กรณีกู้เพื่อลงทุน คิดดอกเบี้ยปีที่ 1-3 อยู่ที่ 4 % ปีที่ 4 เป็นต้นไปคิดดอกเบี้ยที่ MRR

หลักประกัน กรณีจำนอง กู้ได้ไม่เกิน 95% ของวงเงินจำนอง หรือใช้บุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน2แสนบาท หรือ ใช้ บสย. ค้ำประกันสินเชื่อได้

สำหรับโครงการที่ 3 เน้นช่วยลูกค้าเดิม ได้แก่ โครงการสินเชื่อระยะสั้นฤดูการผลิตใหม่ ( Jump Start Credit ) สำหรับเกษตกรที่ได้รับการพักชำระหนี้ เพื่อเป็นเงินทุนในการทำการเกษตรระยะสั้น ปีการผลิต 2563/64 กู้ได้ไม่เกิน 5 หมื่นบาท วงเงินรวม 1 แสนล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีที่1 คิดดอกเบี้ย 4 % ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติตามชั้นลูกค้า

หลักประกัน กรณีจำนอง กู้ได้ไม่เกิน 95% ของวงเงินจำนอง หรือใช้บุคคลค้ำตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 2 แสนบาท ใช้ บสย. ค้ำประกันสินเชื่อได้

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228