• WPT Team

BAM Property Design Contest ครั้งที่ 4
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ หรือ BAM ร่วมกับภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ BAM Property Design Contest # 4 การประกวดปรับปรุง และออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและภายนอกอาคารพาณิชย์ โดย นาย ปรัชญา จันทราภัย ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร BAM มอบทุนการศึกษา และประกาศนียบัตรให้แก่นิสิตที่ชนะการประกวด ณ ห้องประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.