• WPT Team

BAM มอบทุนการศึกษาปีที่ 12


บสก.มอบทุนปีที่ 12

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมงานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครรวม 20 โรงเรียน จำนวน 100 ทุน ทุนละ 3,000 บาท พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต / นักศึกษาจำนวน 20 ทุนๆละ 10,000 บาท ในโอกาสที่บริษัทฯครอบรอบ 20 ปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 ทั่วประเทศ จำนวน 1,020 ทุน รวมจำนวน 3,200,000 บาท พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน 20 แห่ง รวมมูลค่า 200,000 บาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 17 อาคาร BAM สำนักงานใหญ่

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228