• WPT Team

ฟิทช์ปรับแนวโน้มอันดับเครดิตภายในประเทศ"BAM"เป็น “ลบ” และยกเลิกอันดับเครดิต

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ปรับแนวโน้มอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM เป็น “แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ” จาก “แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ” พร้อมกันนี้ฟิทช์คงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวและอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของ BAM ที่ 'BBB+(tha)’ และ 'F2(tha)’ และยกเลิกอันดับเครดิตภายในประเทศของบริษัท อันดับเครดิตทั้งหมดแสดงไว้ในส่วนท้าย


การปรับแนวโน้มอันดับเครดิตสะท้อนถึงความท้าทายของสภาวะแวดล้อมในการดำเนินงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลกระ ทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส โดยฟิทช์ประมาณการว่าเศรษฐกิจไทย (GDP) จะหดตัวลง 5.5% ในปี 2563 ด้วยภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวฟิทช์คาดว่า (ในกรณีฐาน หรือ base case) การเก็บชำระหนี้และ EBITDA (รายได้ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย) ของ BAM จะได้รับผลกระทบเชิงลบในปี 2563 ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทเผชิญกับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอีกในด้านระดับหนี้สิน (leverage) ซึ่งอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้ว โดยสะท้อนได้จากอัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อ EBITDA (debts/EBITDA) ที่สูงขึ้นเป็นประมาณ 13.7 เท่า (เฉลี่ยต่อปี หรือ annualised) ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เทียบกับช่วงระดับ 8-9 เท่า ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา แม้ฟิทช์จะคาดว่าผลการดำเนินงานของ BAM อาจปรับตัวดีขึ้นในปี 2564 แต่บริษัทยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายในการปรับลดอัตราส่วนหนี้สินดังกล่าวให้ลดลงต่ำกว่าระดับ 10 เท่า ภายในปี 2564


การยกเลิกอันดับเครดิตภายในประเทศเนื่องจากเหตุผลทางธุรกิจ


ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

แม้ว่าความเสี่ยงของบริษัทอาจปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการคงอันดับเครดิตภายในประเทศของ BAM เป็นผลมาจากการที่ฟิทช์ประเมินว่าโครงสร้างเครดิตโดยรวมของบริษัทยังคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการประกาศอันดับเครดิตครั้งก่อนเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งดูได้จาก www.fitchratings.com/site/pr/10110857


ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

ไม่มีปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่ออันดับเครดิตในอนาคต เนื่องจากอันดับเครดิตของบริษัทได้ถูกยกเลิกแล้ว


รายละเอียดทั้งหมดของอันดับเครดิตมีดังต่อไปนี้:

  • อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวคงอันดับที่'BBB+(tha)’ ปรับเป็น แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ จาก แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และยกเลิกอันดับเครดิต

  • อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นคงอันดับที่ 'F2(tha)’ และยกเลิกอันดับเครดิต

  • อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันคงอันดับที่ 'BBB+(tha)’ และยกเลิกอันดับเครดิต

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228