• WPT Team

BAM ปันผล0.5125บาท

นางทองอุไร ลิ้มปิติ ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารสำนักงานใหญ่ BAM โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับ ผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.5125 บาท พร้อมกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228