BAM ส่งมอบบ้าน ในโครงการ HOPE สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จังหวัดเชียงรายนายชัชวาล คำนิล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์และจำหน่ายทรัพย์ภาคเหนือตอนบน นายวิเชียร เต็งจารึกชัย ผู้จัดการสำนักงานเชียงราย พร้อมด้วยพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ร่วมกับ ดร.ณรงค์ ศรีชัยบุญสูง หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ส่งมอบบ้าน BAM ในโครงการ HOPE สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ให้แก่ เด็กชายสงกรานต์ แซ่แจ๋ว และเด็กชายวัชระ แซ่แจ๋ว เพื่อให้มีบ้านที่มั่นคง ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป


60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228