แบงก์กรุงเทพ เลื่อนประชุมผู้ถือหุ้น แต่ยังอนุมัติจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 5 บาท

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 27 จากเดิมที่กำหนดในวันที่ 10 เมษายน 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 5 บาท ทั้งนี้เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 คลี่คลายและมีความเหมาะสม ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป


นายอภิชาต รมยะรูป เลขานุการบริษัท ธนาคารกรุงเทพ แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เห็นชอบให้เลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 27 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง โดยให้ยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 27 ที่ได้กำหนดไว้เดิมในวันที่ 10 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารจะพิจารณากำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญขึ้นใหม่ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสม และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

พร้อมกันนี้ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 5 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 9,544,214,470 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 22 เมษายน 2563 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเริ่มขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2563) ซึ่งเป็นกำหนดเดิมกับที่เคยแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2563

นายอภิชาต กล่าวว่า การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในครั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 27 ของธนาคาร ออกไปโดยไม่มีกำหนด ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 5 บาท ในงวดนี้ เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งธนาคารได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2 บาท เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 7 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.41 ของกำไรสุทธิต่อหุ้นประจำปี 2562 ดังนั้น คณะกรรมการธนาคารจะไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

“เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และมีรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญจะเป็นอย่างไร ประกอบกับรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อการควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และขอความร่วมมือให้งดการจัดกิจกรรมรวมคนที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น การประชุม ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งขอให้ประชาชนลดการเดินทางเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นชอบที่จะให้เลื่อนการประชุมดังกล่าวออกไปก่อน” นายอภิชาต กล่าว

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228