• Chatchai

แบงก์กรุงเทพ แจ้งระบบงานอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้งานได้ตามปกติ พร้อมคืนเงินภายใน 24 ช.ม.


ตามที่ ธนาคารกรุงเทพ ได้แจ้งว่าบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง บิซ ไอแบงก์กิ้ง และบัวหลวง เอทีเอ็ม ประสบปัญหาขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้บางช่วงเวลา หรือการทำงานล่าช้า ในช่วงเช้าของวันที่ 25 มีนาคม 2563 นั้น จากการตรวจสอบพบว่า ปัญหาเกิดจากความต้องการทำธุรกรรมออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยเฉพาะบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือที่ธนาคารจะมีการตั้งจำกัดจำนวนรายการเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มิใช่ปัญหาเรื่องกำลังความสามารถในการรองรับปริมาณธุรกรรมแต่อย่างใดทั้งนี้ ธนาคารได้ดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยบริการบัวหลวง เอทีเอ็ม บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบิซ ไอแบงก์กิ้ง กลับมาใช้งานได้ตามปกติ ตามลำดับในช่วงกลางวัน ขณะที่ บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง สามารถใช้งานได้ตามปกติในเวลาต่อมาของวันเดียวกัน

นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า ขณะนี้การให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดของธนาคาร สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว ธนาคารต้องขออภัยลูกค้าทุกท่านในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นดังกล่าว โดยได้ทยอยตรวจสอบและดำเนินการอัพเดทรายการธุรกรรมให้กับลูกค้าที่ประสบปัญหาจากการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในช่วงที่ขัดข้องให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอย่างเร่งด่วนแล้ว

สำหรับ รายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นและดำเนินการไม่สมบูรณ์ เช่น การโอนเงินแล้วปลายทางไม่ได้รับ หรือทำรายการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็ม โดยระบบตัดเงินจากบัญชีแล้วแต่ไม่ได้รับเงิน เป็นต้น ธนาคารกำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบและอัพเดทรายการธุรกรรมให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ดังนี้

กรณีลูกค้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จะได้รับการปรับปรุงรายการธุรกรรมให้ถูกต้อง ภายใน 24ชั่วโมง

หรือ ภายในเวลา 19.00น. ของวันถัดไป ขึ้นกับรายละเอียดการทำธุรกรรม


กรณีลูกค้าบัญชีต่างธนาคาร จะได้รับการปรับปรุงรายการธุรกรรมให้ถูกต้องโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ เนื่อง

ด้วยต้องประสานงานตรวจสอบและดำเนินการร่วมกับธนาคารนั้นๆ ในวันทำการ


กรณีลูกค้าที่ประสบปัญหาและมีความจำเป็นเร่งด่วน สามารถติดต่อ สาขาของธนาคารทั่วประเทศ ที่เปิดบริการเพื่ออำนวยความสะดวก หรือ บัวหลวงโฟน โทร. 1333 หรือ 0 2645 5555 หรือ อีเมล

info@bangkokbank.com

อย่างไรก็ตาม ธนาคารขอแจ้งให้ทราบว่าทุกรายการธุรกรรมของลูกค้าจะได้รับการดูแลและดำเนินการ

แก้ไขโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดการทำธุรกรรม

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228