มูลนิธิกรุงเทพประกันภัยมอบทุนการศึกษาในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปี 2562


มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย โดยนายชัย โสภณพนิชในนามประธานกรรมการมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย

เป็นประธานมอบทุนการศึกษาและมอบหนังสือในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปี 2562

ให้แก่โรงเรียนที่มีผลงานการผลิตสื่อการเรียนการสอนหัวข้อนิทานเล่มยักษ์ ฝักใฝ่คุณธรรม จำนวน 30 โรงเรียนรวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 9 แสนบาท ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนครเขต 1

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228