• noptanitc

กรุงเทพประกันชีวิตจัดโครงการ Bridging Loan ให้สิทธิ์กู้เงินกรมธรรม์ใกล้ครบกำหนดปลอดดอกเบี้ย 6 เดือน

กรุงเทพประกันชีวิต จัดโครงการความคุ้มครองต่อเนื่อง Bridging Loan มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตที่มีกรมธรรม์ที่ครบกำหนดสัญญาตั้งแต่ 1 มิถุนายน ถึง 31 ธันวาคม 2563 ให้สามารถกู้เงินตามกรมธรรม์ได้ถึงร้อยละ 90 ของมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนานสูงสุด 6 เดือน เพื่อชำระเบี้ยประกันครั้งแรกของกรมธรรม์ฉบับใหม่ หวังให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต กล่าวว่า โครงการความคุ้มครองต่อเนื่องมีแนวคิดมาจาก Bridging Loan หรือการกู้ยืมเงินระยะสั้น ที่สถาบันการเงินให้กับธุรกิจหรือบุคคลที่อยู่ระหว่างรอแหล่งเงินที่จะได้รับในอีกไม่นาน หรือมีความจำเป็นต้องใช้เงินก่อนจะได้รับเงินกู้ระยะยาว เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการลงทุนที่ดีเพราะติดปัญหาด้านสภาพคล่อง กรุงเทพประกันชีวิตจึงนำแนวคิดนี้มาจัดทำโครงการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีกรมธรรม์ที่จะครบกำหนดสัญญาภายในปี 2563 นี้ ให้สามารถกู้เงินตามกรมธรรม์โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเพื่อนำมาชำระเบี้ยประกันภัยครั้งแรกของกรมธรรม์ฉบับใหม่ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าที่มีกรมธรรม์ใกล้ครบกำหนดไม่พลาดโอกาสดีๆ ในการรับความคุ้มครองและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ฉบับใหม่ โดยไม่ต้องรอให้กรมธรรม์ฉบับที่มีอยู่ครบกำหนดสัญญาก่อน อีกทั้งเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงอย่างต่อเนื่องให้กับตนเองและครอบครัว


ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิ์กู้ยืมเงินตามโครงการความคุ้มครองต่อเนื่อง Bridging Loan ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ของกรมธรรม์ที่จะครบกำหนดสัญญา และไม่เกินจำนวนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ฉบับใหม่ โดยจะได้รับยกเว้นดอกเบี้ยเงินกู้นานสูงสุด 6 เดือน นับจากวันที่เริ่มทำการกู้ยืม ทั้งนี้สามารถใช้สิทธิ์กู้ยืมเงินตามโครงการนี้เพื่อชำระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ฉบับใหม่ของตนเอง รวมถึงบุคคลในครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสตามกฎหมาย โดยสามารถซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ได้ทุกผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเสนอขายสำหรับช่องทางตัวแทนประกันชีวิต ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228