• WPT Team

ไฟเขียวแบงก์'จ่ายปันผลระหว่างกาล' ไม่เกิน50%ของกำไรครึ่งปี


ธปท.ไฟเขียวแบงก์จ่ายปันผลระหว่างกาลปี 64 ได้ แต่ต้องไม่เกินที่จ่ายเงินปันผลของปี 63 และต้องไม่เกิน 50% ของกำไรครึ่งปีแรก โดยยังงดซื้อหุ้นคืนอยู่.


นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.ได้พิจารณาให้สถาบันการเงินสามารถจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ไม่เกินอัตราจ่ายเงินปันผลของแต่ละสถาบันการเงินในปี 63 และไม่เกิน 50% ของกำไรสุทธิครึ่งแรกของปี 64 รวมถึงให้งดซื้อหุ้นคืน และห้ามไถ่ถอนหรือซื้อคืนตราสารเงินกองทุนก่อนครบกำหนด เว้นแต่มีแผนการออกทดแทน เพื่อคงมาตรการเชิงป้องกันในการดูแลความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินรองรับสถานการณ์ความไม่แน่นอน ซึ่งจะช่วยให้สถาบันการเงินสามารถปล่อยสินเชื่อเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับแนวทางของผู้กำกับดูแลส่วนใหญ่ในต่างประเทศ เช่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และบางประเทศในกลุ่มยุโรปที่ยังคงนโยบายจำกัดหรืองดการจ่ายเงินปันผลของสถาบันการเงิน


ทั้งนี้ ธปท.จะประเมินสถานการณ์การระบาดและแนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ รวมถึงติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงินแต่ละแห่งอย่างใกล้ชิด เพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลประจำปี 64 ในช่วงไตรมาส 4 ต่อไป

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228