• WPT Team

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยินดีรับธนบัตรที่ระลึกแลกเงินต่างประเทศ
สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับธนบัตรที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ชนิดราคา 100 บาท และ 1,000 บาท

โดยสมาคมฯขอแจ้งให้ประชาชนทราบว่า ธนบัตรดังกล่าว เป็นธนบัตรที่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ดังนั้น ประชาชน สามารถนำธนบัตรดังกล่าว มาทำธุรกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ กับบุคคลรับอนุญาตแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วราชอาณาจักร


60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228