• WPT Team

ชาติศิริ-แบงก์กรุงเทพ" คว้านักการเงินควบธนาคารแห่งปี


"ชาติศิริ โสภณพนิช" กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ รับรางวัลนักการเงินแห่งปี 2562 พร้อมด้วยธนาคารกรุงเทพ ครองธนาคารแห่งปี 2563นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร เปิดเผยว่า วารสารการเงินธนาคาร จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2020 ขึ้นเป็นปีที่ 13 ในวันที่ 18 กันยายน 2563 เพื่อยกย่องผู้บริหาร ธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานยอดเยี่ยมในรอบปี พร้อมสนับสนุนความสำเร็จของบุคลากร สถาบันการเงิน ในแวดวงตลาดเงินตลาดทุน ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้อย่างแข็งแกร่ง เพื่อประโยชน์ของเศรษฐกิจการเงิน การลงทุนของประเทศและสังคมส่วนรวม


สำหรับ รางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2020 ประกอบด้วย รางวัลนักการเงินแห่งปี 2562 Financier of the Year 2019 เป็นรางวัลที่มอบให้กับนายธนาคาร และนักการเงินที่มีผลงานโดดเด่น มีวิสัยทัศน์กว้างไกล พัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ และทำคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ได้แก่ นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

นอกจากนี้ยังประกาศรางวัลธนาคารแห่งปี 2563 Bank of the Year 2020 เป็นรางวัลที่มอบให้กับธนาคารที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปี ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228