BEAUTY จัดทัพบริหาร นพ.สุวิน ไกรภูเบศ นั่งแท่น ประธานกรรมการบริษัท

บมจ. บิวตี้ คอมมูนิตี้ ปรับโครงสร้างทีมบริหารใหม่ นพ.สุวิน ไกรภูเบศ นั่งแท่น ประธานกรรมการบริษัท พร้อมแต่งตั้ง ‘ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์’ จากรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขึ้นเป็น CEO คนใหม่ เสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจ เดินหน้าทำกำไร สร้างภาพลักษณ์แบรนด์ใหม่ทั้งในและต่างประเทศ

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) (BEAUTY) ผู้นำธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม สุขภาพและบำรุงผิวด้วยแนวคิด Live a beautiful life เปิดเผย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติจัดโครงสร้างการบริหารภายในใหม่ โดย นพ.สุวิน ไกรภูเบศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท ( Chairman of the Board of Director ) และแต่งตั้ง ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ จากรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ Chief Executive Officer (CEO) โดยโครงสร้างการบริหารจัดการใหม่ของบริษัท จะมีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564


ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถร่วมสร้างการเติบโตและมั่นคงให้กับบริษัทด้วยความทุ่มเทมาอย่างยาวนานมากกว่า 18 ปี ในช่วงแรกของการก่อตั้งบริษัทได้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ ด้านการตลาด และวางระบบการบริหารและการดำเนินธุรกิจค้าปลีกให้กับบริษัท หลังจากนั้นเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระของบริษัท ต่อมาได้เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ( DCEO ) เป็นระยะเวลา 4 ปี จนถึงปัจจับัน โดยตลอดระยะเวลาได้ปฎิบัติงานในหน้าที่อย่างทุ่มเทและเต็มความสามารถ ได้วางกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานขยายตลาดต่างประเทศโดยการนำสินค้าเข้าจำหน่ายในตลาดต่างประเทศจำนวนมากกว่า 15 ประเทศนอกจากนี้ ยังได้กำหนดกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงาน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ช่องทางการจำหน่ายภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางร้านค้าปลีก ช่องทางสินค้าอุปโภคบริโภค และการขายผ่านช่องทางออนไลน์ (E-commerce) และยังเป็นกำลังหลักที่สำคัญในการนำพาบริษัทสู่การเติบโตแบบยั่งยืน


นพ.สุวิน ไกรภูเบศ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวว่า ผมมีความยินดีและดีใจที่ ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภวัฒน์ ขึ้นดำรงตำแหน่ง CEO เพราะเป็นผู้บริหารที่มีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ สามารถบริหารงานบนสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้ปรับโครงสร้างองค์กร ( Re-Structure ) และปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจ (Re -Model ) ส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายลงอย่างมีนัยสำคัญ และการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจครั้งนี้ยังเหมาะสมกับสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 รวมทั้งยังเป็นการวางพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ผมเชื่อมั่นว่า ดร.พีรพงษ์ จะสามารถขับเคลื่อนองค์กร BEAUTY ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งแน่นอน สำหรับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับในฐานะประธานกรรมการบริษัทนั้น ผมและคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันวางวิสัยทัศน์และกำหนดเป้าหมาย ทิศทางและนโยบายของบริษัท เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดโครงสร้างใหม่ในองค์กรครั้งนี้จะนำมาซึ่งมิติใหม่ของบริษัท เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง สามารถฝ่าวิกฤต พร้อมรับกับการเติบโตในอนาคตได้เป็นอย่างดี


ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กล่าวว่า กลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทในช่วงต่อจากนี้ จะมุ่งเน้นการสร้างความแข็งแรงให้องค์กรในทุกมิติ เพื่อฝ่าวิกฤติโควิด-19 และภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และวางเป้าหมายยกระดับผลประกอบการให้กลับมาเป็นกำไรภายในปี 2565 อีกทั้งมีภาพลักษณ์แบรนด์ที่โดดเด่นทั้งในประเทศ-ต่างประเทศ


“ผมมีความพร้อมในการเดินหน้านโยบายบริษัท ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานที่วางไว้ ซึ่งในช่วงต่อจากนี้ BEAUTY จะมีการเปลี่ยนแปลงหลากหลายด้าน อาทิ ช่องทางการจัดจำหน่ายที่เข้าถึงผู้บริโภคทั่วประเทศได้มากขึ้น, การเปิดโอกาสให้พันธมิตรใหม่ทางธุรกิจเข้ามาเสริมศักยภาพและความแข็งแกร่ง, ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงาม, กลยุทธ์การตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศ ฯลฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเหล่านี้มีเป้าหมาย เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง”ดร.พีระพงษ์ กล่าว