• WPT Team

BEM จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยมีนายปลิว ตรีวิศวเวทย์ รองประธานกรรมการบริษัท เป็นประธาน ในการประชุม พร้อมด้วยกรรมการบริษัท นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ และนางพเยาว์ มริตตนะพร ร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพ ฯ รัชดา

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228