• WPT Team

ศุลกากร จับมือ “ออมสิน-กรุงศรี-บิ๊กซี” รับชำระเงินค่าภาษีอากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรมศุลกากร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การให้บริการรับชำระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Bill Payment) ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกเพิ่มความสะดวก ลดต้นทุน ลดเวลา และค่าใช้จ่าย ด้วยบริการทุกที่ ทุกเวลา ให้กับผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น กรมศุลกากรจึงพัฒนาระบบการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านระบบ Bill Payment ซึ่งผู้ประกอบการสามารถชำระผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารได้หลายช่องทาง อาทิ Internet Banking, Mobile Banking, ATM, การชำระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร รวมทั้งการชำระผ่านตัวแทนรับชำระ (Non-bank)


นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ทั้งในด้านการเบิกจ่าย และการรับชำระเงิน อย่างเต็มประสิทธิภาพ และปรับปรุงแก้ไขระบบกฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลังภาครัฐเพื่อให้รองรับการรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-payment ตาม ข้อ 78 ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 โดยประกาศลงในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
สำหรับกรมศุลกากรได้มีประกาศกรมศุลกากร ที่ 9/2562 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 เปิดใช้ระบบการรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคารหรือตัวแทนรับชำระ หรือ “ระบบ Bill Payment” โดยมีธนาคารเข้าร่วมโครงการในระยะแรก 4 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และมีตัวแทนรับชำระที่เข้าร่วมโครงการ คือ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด (7-eleven) และในวันนี้ กรมศุลกากรมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่โครงการของเราได้รับความสนใจจากธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ที่จะร่วมสร้างสังคมไร้เงินสดและมอบความสะดวกสบายให้ ผู้ประกอบการ สามารถชำระเงินค่าภาษีอากรผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารและตัวแทนรับชำระที่เข้าร่วมโครงการกับกรมศุลกากรได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วไทย โดยผู้ชำระอากรสามารถใช้ใบขนสินค้า ที่มี QR Code Barcode หรือเลขที่อ้างอิง ไปชำระผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร ได้แก่ Internet Banking, Mobile Banking, ATM, การชำระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร รวมทั้งการชำระผ่านตัวแทนรับชำระ (Non-bank)


นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ e-Tracking ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้เช็คธนาคาร และการเดินทางเพื่อมาติดต่อราชการกับกรมศุลกากร ได้ถึง 334.37 บาท ต่อ 1 ใบขนสินค้า หรือปีละ 286 ล้านบาท และจากสถิติการใช้ระบบ Bill Payment ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินด้วยตนเอง เป็นจำนวน 1,373,988 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 99.91 ของจำนวนใบเสร็จรับเงินที่รับชำระด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด


นายอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล กลุ่มลูกค้าบุคคล ธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารออมสินมีความยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการรับชำระภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Bill Payment) ที่จะสนับสนุนกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ทุกภาคส่วนก้าวสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ซึ่งสอดรับกับธนาคารออมสินมีนโยบายมุ่งสู่การเป็น “GSB NEW Century : Digi-Thai Banking – Digital for All Thais” และยังเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในการชำระภาษีอากร อาทิ ค่าใบขนสินค้า ค่าใบแจ้งหนี้ และค่าใบเก็บสินค้า ซึ่งเป็นการรับชำระแบบ Online Real Time ที่จะช่วยให้สามารถตรวจสอบผลการรับชำระได้ทันที ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถเริ่มชำระภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Bill Payment) ในช่องทางบริการ Mobile Banking (MyMo) ของธนาคารได้ภายในไตรมาส 4 ปี 2562 นี้


นอกจากนี้ ทุกธุรกรรมบน Mobile Banking (MyMo) ของคุณมีค่ามากขึ้น แลกส่วนลดและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ กับ GSB Money! เช่น ชำระค่าสินค้าและบริการ ได้รับ GSB Money 2 Points ทั้งนี้ การได้รับ Point เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ MyMo Call Center โทร. 1143 สะสมแต้ม สะสมความสุข GSB Money ยิ่งใช้ยิ่งคุ้ม


นางยิ่งลักษณ์ คงคาสัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกรรมการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กรุงศรีมีความยินดีที่ได้ร่วมกับกรมศุลกากรในการให้บริการรับชำระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Bill Payment Online) เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความคล่องตัวให้แก่ผู้ประกอบการ โดยสามารถชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ ตามใบขนส่งสินค้า และใบสั่งเก็บเงิน ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Internet Banking, Mobile Banking, เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือช่องทางอื่น ๆ ของธนาคาร ความร่วมมือครั้งนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของกรุงศรีในการพัฒนาระบบชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ก้าวสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแห่งชาติ (National e-Payment) เพื่อร่วมขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยดร.ปิยะวรรณ ปิยะพงษ์ รองประธานฝ่ายธุรกิจบริการและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่ม บีเจซี กล่าวว่า “บิ๊กซี จะเริ่มเปิดให้บริการรับชำระค่าภาษีอากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ผ่านทางบริการ BIG C BIG Service (บิ๊กซี บิ๊กเซอร์วิส) ได้ทุกเคาน์เตอร์แคชเชียร์ บิ๊กซี กว่า 1,200 สาขา ที่จะสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ พร้อมกันนี้ยังมีบริการจ่ายบิลค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าบัตรเครดิต ค่าสินเชื่อ และอื่น ๆ อีกกว่า 200 รายการ บริการฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร บริการส่งพัสดุด่วนทั่วไทย บริการโอนเงินข้ามประเทศ บริการเติมเงินเกม-มือถือ บริการซื้อตั๋วเดินทางเครื่องบินและรถทัวร์ ตั๋วการแสดงต่าง ๆ รวมทั้งตั๋วคอนเสิร์ตจากต่างประเทศอีกด้วย มาที่บิ๊กซีที่เดียวตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิต”


พิเศษสุด เฉพาะสมาชิกบัตรบิ๊กการ์ด รับคะแนนบิ๊กการ์ด 5 คะแนนต่อใบเสร็จ เมื่อชำระบิลที่บิ๊กซีทุกสาขา สะสมคะแนนครบตามเงื่อนไข สามารถแลกเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า และส่วนลดค่าบริการต่าง ๆ แลกคะแนนเริ่มต้น 2,000 คะแนน พร้อมค่าธรรมเนียมจ่ายบิลเพียง 5 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562


60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228