BKI กำไรสวนกระแสกว่า 2,450 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.8%

กรุงเทพประกันภัยยังคงความแข็งแกร่งในธุรกิจประกันวินาศภัยของไทย ผลการดำเนินงานในปี 2562 มีเบี้ย 21,008 ล้านบาท เติบโต 21.3% กำไรสุทธิ 2,451 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.8%


นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย หรือ BKI เปิดเผยว่า ในปี 2562 บริษัททำเบี้ยได้ 21,008 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.3%เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีเบี้ย 17,326 ล้านบาท มีกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและต้นทุนทางการเงินแล้ว 1,161 ล้านบาท ลดลง 20.9%


รายได้สุทธิจากการลงทุน 1,624 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.3% มีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,786 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 2,451 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.8% เมื่อเทียบกับปี 2561 และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 23.02 บาท


ทั้งนี้ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2562 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 5 บาท รวมทั้งปี 2562 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 14 บาท