BKI ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง


กรุงเทพประกันภัยจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย ห่วงใยเยาวชน ให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาล สาธิตการทำ CPR และสาธิตการดับเพลิง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน เมื่อเร็วๆ นี้


บริษัท กรุงเทพประกันภัย หรือ BKI นำโดยนายสุชาติ จิรายุวัฒน์ ผู้อำนวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย ห่วงใยเยาวชน ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ของปี 2562 นี้ พร้อมมอบอุปกรณ์ดับเพลิง ชุดเฝือก ไม้ดามแขน ขา และกระเป๋ายา ให้แก่โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย โดยมี ดร.ธวัช กรุดมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นแก่เด็กนักเรียนรวมถึงเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนได้นอกจากนี้ พนักงานทีมอาสาบรรเทาภัย (Emergency Response Team: ERT) ของบริษัทฯ ได้ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สาธิตการปั๊มหัวใจ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ (AED) เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยที่หมดสติ และสาธิตการดับเพลิง ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ 4 จำนวน 60 คน ได้ฝึกปฏิบัติจริงทั้งการเข้าเฝือก ห้ามเลือด ทำแผล ปั๊มหัวใจ ฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ และการใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกวิธี เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ขั้นพื้นฐาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในกรณีฉุกเฉิน และมีความพร้อมสำหรับการระงับเหตุเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที ณ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228