• Chatchai

กรุงเทพประกันภัย ผลงานแจ่ม 9 เดือน ทำเบี้ยได้ 15,272 ล้านบาท โต 22% กำไร 1,869 ล้านบาท ให้ปันผล 3 บ.

นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย หรือ BKI เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือน ปี 2562 (ม.ค.-ก.ย.) บริษัททำเบี้ยรับรวมได้ 15,272 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้ว 741 ล้านบาท ลดลง 36% รายได้สุทธิจากการลงทุน 1,330 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.3% มีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,071 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,869 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 17.56 บาท


ส่วนผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 (ก.ค. – ก.ย.) มีเบี้ยรับรวม 5,565 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 เพิ่มขึ้น 29.5% กำไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้ว 230 ล้านบาท ลดลง 48.7% รายได้สุทธิจากการลงทุน 459 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.1% กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 689.5 ล้านบาท และเมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัท มีกำไรสุทธิ 611.4 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 5.74 บาท


ทั้งนี้ ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 มีมติให้จ่ายเงิน ปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2562 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3 บาท60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228