• noptanitc

BKI กรุงเทพประกันภัย ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27บริษัท กรุงเทพประกันภัย หรือ BKI นำโดยนายชัย โสภณพนิช (กลาง) ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ (จากซ้ายไปขวา) นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร และนางศรีจิตรา ประโมจนีย์ (ขวาสุด) เลขานุการบริษัทและผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 โดยที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติเห็นชอบทุกวาระการประชุมตามที่คณะกรรมการนำเสนอ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563

  • Facebook

+66847000180

©2019-2020 by Wealth Plus Today.