• Chatchai

BKI ยืนยันความแข็งแกร่งจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A- (Stable)บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ยังคงครองอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน จาก Standard & Poor’s หรือ S&P สถาบันการจัดอันดับทางการเงินชั้นนำของโลกจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้บริษัทฯ อยู่ที่ระดับ A- (Stable) (ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในธุรกิจประกันวินาศภัยที่ยังคงครองความแข็งแกร่งด้านเงินทุน ด้วยเงินกองทุนและสินทรัพย์ที่มั่นคง มีความสามารถทางการแข่งขันด้วยผลประกอบการที่ดี รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่ดีในระดับที่น่าพึงพอใจ ถือเป็นหนึ่งในบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้มแข็งของประเทศไทย60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228