• Chatchai

กรุงเทพประกันชีวิตปี'62 ทำเบี้ยรับรวมได้ 35,692 ล้าน มีกำไรสุทธิ 4,386 ล้านบาท


ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต (BLA) เปิดเผยว่า ในปี 2562 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับรวมจำนวน 35,692 ล้านบาท โดยเบี้ยประกันภัยรับรวมแบ่งตามช่องทางการจัดจำหน่ายในปี 2562 ตามช่องทางธนาคาร 56% ช่องทางตัวแทน 38%และช่องทางอื่นๆ 6% เบี้ยประกันภัยรับรวมลดลง 13% เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์ของช่องทางธนาคารที่ครบกำหนดชำระเบี้ยจำนวนมากในปีนี้


บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2562 จำนวน 333,680 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2561 อยู่ที่ 3% โดยสินทรัพย์ลงทุนมีสัดส่วนสูงที่สุดคือ 93% โดยบริษัทมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้รวมทั้งสิ้น 81% ตราสารทุน 9% และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 7% และปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 4,386 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.57 บาทต่อหุ้น


ด้านความมั่นคงของฐานะทางการเงิน บริษัทมีระดับความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio – CAR) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ระดับ 314% เพิ่มสูงขึ้นจากอัตราเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย ณ สิ้นปี 2561 ที่ 260% และยังสูงกว่าอัตราขั้นต่ำกฎหมายกำหนดกว่า 2 เท่า จึงแสดงถึงความมั่นคงในฐานะทางการเงินของบริษัท60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228