กองทุนบัวหลวงขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนBMAPS25 / BMAPS55 / BMAPS100 ถึง 30 ธ.ค.


รายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวงขยายระยะเวลายกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ของกลุ่มกองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ (BMAPS) ได้แก่ กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 25 (BMAPS25) กองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 55 (BMAPS55) และกองทุนเปิดบัวหลวงบีแมพส์ 100 (BMAPS100) จากเดิมระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2564 ไปเป็นถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 และหลังจากนั้นจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตรา 0.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อไปกองทุนบัวหลวง มองว่า ในปัจจุบันตลาดมีความผันผวน กลุ่มกองทุนที่มีการทำ Asset Allocation คือ จัดสรร เงินลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้กับผู้ลงทุนตามระดับความเสี่ยงต่ำ ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงสูง ได้แก่ BMAPS25 BMAPS55 และ BMAPS100 ตามลำดับ ยังเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่มองหาการลงทุนที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้หรือเงินฝาก