• noptanitc

ขยายเวลารับสมัครผู้ว่า ธปท. คนใหม่ ถึง 10 ก.ค.นี้นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในวันนี้ 25 มิ.ย.63คณะกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (คณะกรรมการคัดเลือกฯ) ได้มีมติให้ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน ถึง 10 กรกฎาคม 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกฯ


ทั้งนี้ รายละเอียดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 โดยผู้สนใจสามารถเรียกดูข้อมูลและพิมพ์ใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ http://www.mof.go.th http://www.fpo.go.th หรือ http://www.bot.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2273-9020 ต่อ 3209 หรือ 3238

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228