• noptanitc

ธปท.เผยผลสำรวจผู้ประกอบการธุรกิจ...สภาพคล่องตึงตัว ต้องการความช่วยเหลือด้านกระแสเงินสด

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยผลสำรวจเรื่องผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ต่อภาคธุรกิจไทยในเดือน มิ.ย.2563 พบว่า ผลกระทบจาก COVID-19 ต่อภาคธุรกิจได้ผ่อนคลายลงบ้าง ทั้งในด้านปัญหาการขนส่งแลพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เริ่มกลับมาจับจ่ายและเดินทางออกนอกบ้านมากขึ้น หลังการผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองระยะที่สามได้ดำเนินมาระยะหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้ภาคธุรกิจลดการใช้นโยบายปรับการจ้างงานลง ทั้งในภาคการผลิตและภาคที่มิใช่การผลิต เช่นเดียวกับสถานการณ์การขาดแคลนวัตถุดิบคงคลังที่ปรับดีขึ้นบ้าง


ขณะที่สภาพคล่องสำรองของธุรกิจส่วนใหญ่มีความตึงตัวใกล้เคียงเดิม ผู้ประกอบการจึงยังคงต้องการมาตรการที่ช่วยดูแลกระแสเงินสดเพื่อให้ธุรกิจสามารถผ่านพ้นภาวะนี้ไปได้ อาทิ การพักชำระหนี้ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และการเลื่อนจ่ายภาษี


อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีมุมมองต่อการฟื้นตัวและการกลับสู่ภาวะปกติของเศรษฐกิจไทยที่ล่าช้าออกไปกว่าการสำรวจครั้งก่อน
60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228