• WPT Team

ผลกระทบ โควิด-19 ต่อธุรกิจไทยเดือนต.ค. ความเชื่อมั่นทางธุรกิจเริ่มฟื้น

ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยผลสำรวจเรื่องผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ต่อภาคธุรกิจไทยในเดือนตุลาคม 2563 ดังนี้

ภาคการค้าฟื้นตัวดีขึ้น จากความเชื่อมั่นในมาตรการกระตุ้นการบริโภคช่วงปลายปีของภาครัฐ ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวแย่ลง โดยการฟื้นตัวของธุรกิจท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ต่ำกว่าร้อยละ 50 สะท้อนว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวไทยไม่สามารถชดเชยรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ ด้านภาคธุรกิจอื่นๆ ยังทรงตัวจากเดือนก่อนจำนวนการจ้างงานกลับมามากกว่าการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่ชั่วโมงการทำงานเฉลี่ยของแรงงานยังคงต่ำกว่าช่วงก่อน COVID-19 โดยธุรกิจถึง 40% ยังคงมีการใช้นโยบายอื่นๆ อาทิ การให้สลับกันมาทำงานและการลดชั่วโมงการทำงาน เป็นต้น เพื่อลดการจ้างงานอยู่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งธุรกิจในภาคการผลิตมีการใช้นโยบายเหล่านี้เพิ่มขึ้นในเดือนนี้


ด้าน รายได้ของแรงงานจึงยังอยู่ในระดับต่ำ และจะเป็นปัจจัยกดดันกำลังซื้อเพิ่มเติม หลังหมดมาตรการกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐ สอดคล้องกับที่ภาคธุรกิจมองว่ากำลังซื้ออ่อนแอเป็นอุปสรรคที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ธุรกิจยังไม่กลับสู่ระดับช่วงก่อน COVID-19


60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228