• WPT Team

ธปท. มอบรางวัลโครงการ Fin. ดี We Can Do!!! ครั้งที่ 2 แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดภาคใต้นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มอบรางวัลในโครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season 2 ณ ธปท. สำนักงานภาคใต้ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งโครงการฯ ได้รับความสนใจจาก 116 วิทยาลัย 44 จังหวัดทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยเป็นวิทยาลัยในภาคใต้จำนวน 28 วิทยาลัย และทีมได้รับรางวัลชนะเลิศด้านกิจกรรมการเรียนรู้ คือ ทีม SAVE BOMB จาก วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ซึ่งทำโครงการ S-P-A model: Study การสร้างความรู้แบบผ่อนคลาย/ Project การเพิ่มพูนรายได้ด้วยโครงงานธุรกิจ/ Accounting สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการทำบัญชีครัวเรือน


โครงการ Fin. ดี We Can Do!!! เป็นโครงการสำคัญของ ธปท. ที่มุ่งหวังสร้างความมั่นคงที่รากฐานของระบบเศรษฐกิจและสังคมคือการสร้างนักเรียนนักศึกษาให้มีภูมิคุ้มกันทางการเงินที่เข้มแข็งและยั่งยืน โดยเฉพาะเยาวชนอาชีวศึกษาที่มีความสามรถในการคิด ประยุกต์ใช้ และลงมือปฏิบัติจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการส่งต่อความรู้ทางการเงินจากรุ่นสู่รุ่น จากวิทยาลัยสู่วิทยาลัย และส่งขยายต่อยังครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญของเศรษฐกิจการเงินของประเทศต่อไป

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228