• WPT Team

ธปท.เตือนกรณีข้อมูลรั่วไหลจาก Gambling Website ในต่างประเทศ

นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธปท. ได้รับทราบจากศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT) และศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยภาคการธนาคาร (TB-CERT) ว่ามีข้อมูลรั่วไหลจากฐานข้อมูลของเว็บไซต์พนันในต่างประเทศ (Gambling Website) ที่คนไทยไปใช้แล้วได้ให้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินไว้นั้น


ทั้งนี้ธปท. ได้ติดตามและประสานกับ ThaiCERT และ TB-CERT อย่างใกล้ชิด ขณะนี้ทั้งสองหน่วยงานอยู่ระหว่างติดตามวิเคราะห์ข้อมูลและการดำเนินการกับข้อมูลที่รั่วไหล และ TB-CERT ได้แจ้งเตือนธนาคารสมาชิกถึงช่องโหว่บนเว็บไซต์พนันนั้นแล้ว เพื่อให้สมาชิกเฝ้าระวังธุรกรรมที่ผิดปกติให้เข้มงวดขึ้น แม้เหตุการณ์นี้มิได้เกิดจากช่องโหว่ของระบบธนาคาร แต่ข้อมูลที่รั่วไหลเป็นข้อมูลที่ลูกค้าธนาคารให้ไว้กับเว็บไซต์พนันต่างประเทศ ดังนั้นประชาชนควรหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลทางการเงินกับเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงสูง สำหรับลูกค้าที่ได้ให้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินกับเว็บไซต์พนันดังกล่าวแล้ว เพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายจากการรั่วไหลของข้อมูลควรระมัดระวังและเร่งดูแลความปลอดภัยดังนี้


1) เปลี่ยน password ในการเข้าใช้ Internet Banking และ Mobile Banking ที่ใช้บริการ

2) หากได้ให้ข้อมูลบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตไว้กับเว็บไซต์พนันดังกล่าว ควรแจ้งยกเลิกบัตรกับธนาคารเจ้าของบัตรและจัดทำบัตรใหม่


3) ให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่อาจติดต่อโดยใช้ข้อมูลที่รั่วไหล โทรศัพท์ ส่งเมล (Phishing mail) หรือเข้ามาหลอกลวงขอข้อมูลเพิ่มเพื่อนำไปใช้ในการทำทุจริต


ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสอบถามเพิ่มเติม หรือพบความผิดปกติของการทำธุรกรรม ให้รีบแจ้งและตรวจสอบกับธนาคารเจ้าของบัญชี หรือธนาคารเจ้าของบัตรโดยเร็ว


ธปท. จะติดตามเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และดูแลให้สถาบันการเงินติดตามสถานการณ์ด้านลูกค้าและเตรียมพร้อมดำเนินมาตรการที่สามารถช่วยเหลือลูกค้าได้ เช่น การตรวจจับธุรกรรมผิดปกติ การช่วยเหลือดูแลความปลอดภัย ตลอดจนการเตรียมการของ call center ในการตอบข้อซักถามของลูกค้า

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228