• Chatchai

ธปท. พร้อมให้สถาบันการเงินยื่นรายชื่อลูกหนี้ SMEs ขอ soft loan ตั้งแต่ 27 เม.ย.เป็นต้นไป


นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. พร้อมให้สถาบันการเงินยื่นรายชื่อลูกหนี้ และจำนวนเงินที่จะขอไปให้ความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เป็นต้นไป และเมื่อ ธปท. ตรวจสอบว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้ว สถาบันการเงินจะแจ้งผลการอนุมัติให้ทราบภายใน 10 วัน โดยคาดว่าจะเร่งโอนเงินให้ลูกหนี้ได้ภายในปลายสัปดาห์หน้า ขณะเดียวกัน ธปท. ได้เร่งกำชับให้สถาบันการเงินช่วยเหลือลูกหนี้ SMEs ที่เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด และหวังว่ามาตรการนี้จะช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการ SMEs ทำให้ SMEs มีเงินสดในมือเพื่อรองรับรายจ่ายจำเป็น โดยเฉพาะค่าจ้างพนักงาน นอกจากนี้ ธปท. คาดหวังว่าในช่วง 6 เดือนนี้ สถาบันการเงินจะต้องหารือร่วมกับลูกหนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ปรับแผนการผ่อนชำระหนี้ให้สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง และช่วยจัดโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมกับธุรกิจของลูกหนี้60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228