เปิดแผนออกพันธบัตร "แบงก์ชาติ" ปี65 สอดรับการกู้เงินภาครัฐรับมือโควิด


ธปท. วางแผนออกพันธบัตร ประจำปี 2565 สอดรับแผนการกู้เงินของภาครัฐเพื่อรองรับมาตรการฟื้นฟูผลกระทบจากโควิด-19


ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกพันธบัตร ธปท. อย่างสม่ำเสมอ เพื่อดูแลสภาพคล่องในตลาดเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมทั้งช่วยส่งเสริมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให้มีสภาพคล่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย ธปท. ได้สื่อสารแผนการออกพันธบัตร ธปท. ประจำปีมาโดยตลอด เพื่อให้ผู้ร่วมตลาดสามารถวางแผนบริหารจัดการสภาพคล่องได้ดียิ่งขึ้น นั้นในปี 2565 ธปท. วางแผนการออกพันธบัตร ธปท. โดยคำนึงถึงแผนการกู้เงินของภาครัฐเพื่อรองรับมาตรการฟื้นฟูผลกระทบจากโควิด-19 เป็นสำคัญ โดย ธปท. และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการออกพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตร ธปท. เพื่อให้อุปทานรวมของพันธบัตรอยู่ในระดับที่เหมาะสม


นอกจากนี้ ธปท. วางแผนการออกพันธบัตร ธปท. อิงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงธุรกรรมซื้อคืนระยะข้ามคืน (Thai Overnight Repurchase Rate: THOR) เพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR อย่างต่อเนื่องแผนการออกพันธบัตร ธปท. ปี 2565 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้


1.การลดวงเงินและความถี่ในการประมูลพันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่รุ่นอายุ 2 ปี เพื่อเสริมความต้องการลงทุนของพันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุ 3 ปี ถึง 5 ปี ซึ่ง สบน. วางแผนจะประมูลเพิ่มขึ้นในปี 2565


สำหรับพันธบัตร ธปท. รุ่นอายุ 2 ปี ที่จะเริ่มประมูลในเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ธปท. จะลดความถี่การประมูลจากทุกเดือนเป็นเดือนเว้นเดือน และลดจำนวนครั้งการ re-open จาก 5 ครั้ง เป็น 2 ครั้งต่อรุ่น เพื่อให้สอดคล้องกับความถี่การประมูล (สำหรับพันธบัตร ธปท. รุ่น BOT23NA จะยังคงการ re-open 5 ครั้ง และประมูลทุกเดือนจนถึงเดือนเมษายน 2565 ตามที่ได้ประกาศไว้)


60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228