• WPT Team

ธปท.สำรองเงินตรุษจีน2.8หมื่นล้าน

นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งความต้องการใช้ธนบัตรของประชาชนอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าปกติ นั้น


สมบูรณ์ จิตเป็นธม

ธปท. ได้พิจารณาปัจจัยทางเศรษฐกิจ รวมถึงสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งมีผลกระทบต่อการใช้จ่ายของประชาชน โดยประมาณการว่าธนาคารพาณิชย์จะมีการเบิกจ่ายธนบัตรจาก ธปท. ในช่วงสองสัปดาห์ก่อนเทศกาลตรุษจีนเพิ่มขึ้นจากการเบิกจ่ายปกติ เป็นมูลค่าสุทธิประมาณ 28,000 ล้านบาท ซึ่งลดลงประมาณร้อยละ 6 จากปีก่อน

เนื่องจากประชาชนยังมีความกังวลในการใช้จ่าย ประกอบกับภาคการท่องเที่ยวที่ยังชะลอตัว รวมถึงแนวโน้มการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มสูงขึ้น


ทั้งนี้ ธปท. ได้เตรียมสำรองธนบัตรชนิดราคาต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการไว้อย่างเพียงพอ60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228