ธปท.เพิกถอนจดทะเบียนบริษัทบริหารสินทรัพย์ เอ็นเอ็ม แอ็สเซ็ท โปร ฝ่าฝืนคำสั่งออกหนังสือค้ำประกัน


ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลและตรวจสอบบริษัทบริหารสินทรัพย์ตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ร.ก. บบส.) ได้ตรวจสอบพบว่า บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็นเอ็ม แอ็สเซ็ท โปร จำกัด (บริษัท) ซึ่งได้รับการอนุมัติให้จดทะเบียนเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ นั้น ได้ประกอบธุรกิจนอกขอบเขตการประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายดังกล่าว โดยบริษัทได้ออกหนังสือค้ำประกันให้แก่บุคคลทั่วไป และกล่าวอ้างว่าบริษัทเป็นสถาบันการเงิน ทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดว่าสามารถนำหนังสือค้ำประกันของบริษัทไปใช้เป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ธปท. พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของบริษัทในลักษณะข้างต้นได้ส่อไปในทางทุจริต ทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงฝ่าฝืนคำสั่ง ธปท. ที่สั่งให้บริษัทระงับการออกหนังสือค้ำประกัน ซึ่งถือว่าเป็นเหตุที่มีความร้ายแรง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสาม แห่ง พ.ร.ก. บบส. มีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนของบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็นเอ็ม แอ็สเซ็ท โปร จำกัด ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป


ธปท. ขอเรียนว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์ มีขอบเขตการประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ตาม พ.ร.ก. บบส. เท่านั้น โดยประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. รวมถึงขอบเขตการประกอบธุรกิจได้จากเว็บไซต์ของ ธปท. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน หมายเลขโทรศัพท์ 1213 ทั้งนี้ หากประชาชนพบว่ามีบริษัทบริหารสินทรัพย์ดำเนินการนอกขอบเขตการประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ที่กฎหมายกำหนดขอให้แจ้งเบาะแสมาที่หมายเลขโทรศัพท์ 1213 เพื่อให้ ธปท. ใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำกับดูแล

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228