• WPT Team

ธปท. ยืนยันธนบัตรที่ระลึกฯ มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานขั้นสูงนายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 มีลักษณะการต่อต้านการปลอมแปลงตามมาตรฐานขั้นสูงในระดับเดียวกับธนบัตรหมุนเวียนตามปกติ เช่นเดียวกันกับธนบัตรที่ระลึกในอดีต ประชาชนจึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยต่อการถูกปลอมแปลงและสามารถนำไปใช้จ่ายหมุนเวียนได้ตามปกติเช่นเดียวกับธนบัตรทุกรุ่นโดยประชาชนสามารถตรวจสอบธนบัตรด้วย 3 วิธีง่าย ๆ คือ สัมผัส ยกส่อง พลิกเอียง โดยมีจุดสังเกตที่สำคัญ เช่น ความนูนของการพิมพ์บอกชนิดราคาที่มุมธนบัตรและคำว่ารัฐบาลไทย ลายน้ำ แถบสีที่มีภาพเคลื่อนไหว และหมึกพิมพ์แม่เหล็กสามมิติเปลี่ยนสีได้ เป็นต้น


ทั้งนี้ สำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับความคล้ายคลึงกันของธนบัตรที่ระลึกฯ ชนิดราคา 100 บาทกับ ธนบัตรหมุนเวียน ชนิดราคา 1000 บาท ปัจจุบันนั้น ขอแจ้งว่า มีความแตกต่างที่ประชาชนสามารถสังเกตได้ชัดเจน เช่น ขนาดธนบัตรหมุนเวียน 1000 บาทมีขนาดความยาวกว่า 1.2 เซนติเมตร นอกจากนี้ ธนบัตรทั้ง 2 แบบ มีตัวเลขบอกชนิดราคาที่มุมธนบัตรด้านล่างอย่างชัดเจน อนึ่ง ประชาชนสามารถดูคุณสมบัติโดยละเอียดของธนบัตรที่ระลึกได้ที่ https://www.bot.or.th/Thai/Banknotes/HistoryAndSeriesOfBanknotes/Pages/Commemorative_K10_B1000_Coronation.aspx

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228