• WPT Team

ตั้งคณะกรรมการกนง.-กนส.ใหม่

นายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ที่ประชุมได้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงินและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้1. คณะกรรมการนโยบายการเงิน ได้แก่

1) นายคณิศ แสงสุพรรณ

2) นายรพี สุจริตกุล

3) นายสมชัย จิตสุชน

4) นายสุภัค ศิวะรักษ์

2. คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ได้แก่


1) นางกรรณิการ์ งามโสภี

2) นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์

3) นายพรชัย ชุนหจินดา

4) นางสาวภาวนา เนียมลอย

5) นายอายุสม์ กฤษณามระ

60842134_344840146219935_815184079816228
60842134_344840146219935_815184079816228